Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.

Pogotowie ciepłownicze

32 788 03 61

32 271 37 09

695 321 160

Akcja ekologiczna

Jesteś tutaj: Strona główna » O firmie » Aktualności

Aktualności

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. poszukuje pracownika DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

21.01.2020

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

poszukuje pracownika

DO DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
  • Znajomość programu Excel
  • Znajomość przepisów podatkowych
  • Znajomość podstawowego oprogramowania finansowo-księgowego

Oferujemy:

•          Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat

•          20% premii miesięcznie

•          Dodatek stażowy

•          Pakiet socjalny

•          Stabilność zatrudnienia

 

 

 

Chętnych prosimy o kontakt z działem kadr pod numerem 32-78-80-331 lub o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres kadry@zpec.pl

Wszystkich kandydatów, przesyłających dokumenty aplikacyjne uprasza się o zamieszczenie w ich treści następującego oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu obecnej rekrutacji na stanowisko pracownika działu księgowości w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. J.W. Goethego 3, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych, których konieczność podania nie wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym z Kodeksu pracy."


Z uwagi na art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:

1)             administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. J.W. Goethego 3.

2)             Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zpec.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;

3)             Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika działu księgowości, w oparciu o podstawy prawne przetwarzania, tj.:

−         art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia 2016/679 (ustawa Kodeks Pracy);

−         art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (zgoda kandydata w przypadku informacji wykraczających poza zakres określony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy);

4)             odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy lub podmioty, działające w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;

5)             okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie nie dłuższy niż 60 dni od daty zakończenia publikacji ogłoszenia w portalu pracuj.pl lub do momentu zakończenia procesu rekrutacji w zależności, który z tych terminów będzie dłuższy.

6)             posiada Pani/Pan:

−         prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,

−         prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,

−         prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,

−         prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych na które wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę,

−         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny  z obowiązującym prawem;

−         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a;

7)             jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,
w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

8)             podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

−           wymogiem ustawowym, w przypadku informacji przetwarzanych na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty,

−           dobrowolne w zakresie informacji zbieranych na podstawie zgody;

9)             Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

« powrót