Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » Pojęcia i terminy

Słowniczek terminów branżowych

 

Automatyka pogodowa

Zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych, elementów węzła cieplnego, które mają na celu regulację odpowiedniej ilości ciepła dostarczanego do budynku uwzględniając przede wszystkim temperaturę zewnętrzną. Regulacja odbywa się na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej krzywą grzewczą, która to określa zależność między temperaturą powietrza zewnętrznego a temperaturą wody obecnej w instalacji odbiorczej budynku.

Czytaj więcej: Z CIEPŁA ZPEC SP. Z O.O. MOŻNA KORZYSTAĆ PRZEZ CAŁY ROK.

 

Centralne ogrzewanie (c.o.)

Dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy - jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego miejscu, np. kotłowni, w tym przypadku piec nazywany jest kotłem centralnego ogrzewania, a elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki (tzw. potocznie "kaloryfery"). Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę, parę wodną lub powietrze.

 

Ciepła woda (c.w.)

Woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym lub innym podgrzewaczu (gazowym, elektrycznym), gdzie odbywa się proces jej podgrzewu. Po podgrzaniu w odpowiednim urządzeniu płynie w instalacji odbiorczej (wewnętrznej) budynku do kranów użytkowników.

 

Ciepło Systemowe

Ciepło Systemowe to najbezpieczniejszy sposób ogrzewania mieszkań, budynków użyteczności publicznej oraz powierzchni przemysłowych i handlowych. Korzystając z niego nie musisz obawiać się niebezpieczeństw związanych z innymi, alternatywnymi nośnikami energii. Nie musisz też martwić się o okresowe przeglądy szczelności instalacji i sprawność urządzeń grzewczych oraz wentylacji – komfort i bezpieczeństwo to podstawowe zalety Ciepła Systemowego.

Czytaj więcej: Ciepło Systemowe

 

GJ

Jednostka ciepła, pracy, energii w układzie SI. Jeden dżul (1J) to praca wykonana przez 1 wat w ciągu 1 sekundy. Przedrostek G (giga) oznacza wartość równą 1x109 dżula (J)

 

Grupowy węzeł cieplny

Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

 

Instalacja odbiorcza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

 

Licznik ciepła (ciepłomierz)

Całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającego ciepła. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary ciepła w układzie SI jest dżul (J) równy 1wat x 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest gigadżul [GJ] 1GJ = 1x109 (J).

 

Logoterma

Urządzenie transformujące energię pochodzącą ze źródła ciepła. Jej konfiguracja zależy od warunków zabudowy w instalacji obiektu a wydajność od parametrów dostarczanych mediów, w zakresie posiadanych możliwości. W zależności od takich parametrów wejściowych jak: temperatura czynnika zasilającego stację cieplną, założone podgrzanie c.w.u., wypływ wody z wylewki baterii sanitarnej, dyspozycja ciśnienia przed stacją cieplną, obliczeniowe schłodzenie obiegu grzejnikowego, zmieniają się parametry wyjściowe urządzenia.

Czytaj więcej: Węzły cieplne mieszkaniowe – logotermy

 

Moc cieplna

Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła (np. wody gorącej w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania) w ciągu godziny.

 

Moc zamówiona

Zamówiona moc cieplna jest ustaloną przez odbiorcę największą mocą cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -20ºC), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla: pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury (+20ºC), i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie; zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC), w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie; zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

 

MW

Jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI. Przedrostek M (mega) oznacza wartość równą 1x106 wata.

 

Nielegalne pobieranie ciepła

Pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Czytaj więcej: CO TO JEST NIELEGALNY POBÓR I JAKIE SĄ JEGO KONSEKWENCJE?

 

Nośnik ciepła

Ciekłe i lotne substancje stosowane do przekazywania ciepła (w systemach ciepłowniczych są to woda gorąca lub para).

 

Obiekt

Budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.

 

Odbiorca

Każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Podzielnik kosztów ogrzewania

Zwany również podzielnikiem ciepła, to urządzenie montowane na grzejnikach centralnego ogrzewania, służące do podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie rachunków za ogrzewanie budynku, pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Przyłącze

Odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

 

Sezon grzewczy

Pojęcie hipotetyczne z zeszłej epoki określało okres, w którym warunki atmosferyczne powodowały konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Wszyscy Uczestnicy Programu Promocji Ciepła Systemowego, na życzenie Klienta, gotowi są dostarczać Ciepło Systemowe przez cały rok.

Czytaj więcej: DLACZEGO WARTO MIEĆ CIEPŁO CAŁY ROK?

 

Sieć ciepłownicza

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje (nazywane czasami ciepłociągami), służące do przesyłania i dystrybucji ciepła w postaci wody gorącej lub pary, ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

Czytaj więcej: Sieć ciepłownicza

 

System ciepłowniczy

Współpracujące ze sobą urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przesyłania, rozdziału i odbioru ciepła.

 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.

 

Węzeł cieplny

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

Czytaj więcej: Węzły cieplne

 

Wymiennik ciepła

Urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy nośnikami ciepła bez konieczności mieszania ich, pracuje na potrzeby np. c.o. lub c.w.

 

Zamówiona moc cieplna

Ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
    w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Czytaj więcej: FAKTURA

 

Zewnętrzna instalacja odbiorcza

Odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.

 

Źródło ciepła

Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.

Czytaj więcej: Źródła ciepła