Wymagany jest Flash Player 8 lub nowszy.
Zainstaluj najnowszą wersję.
Jesteś tutaj: Strona główna » Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego Odbiorca musi zamówić moc cieplną w takiej samej wysokości na cały rok?

Dlaczego Odbiorca musi zamówić moc cieplną w takiej samej wysokości na cały rok?

Zamówiona moc cieplna jest ustalona przez Odbiorcę na okres co najmniej 12 miesięcy. Specyfika działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego wymaga przynajmniej rocznego planowania i organizowania pracy.

Koszty związane z eksploatacją urządzeń ciepłowniczych ponoszone są przez cały rok. Stąd cena za zamówioną moc cieplną i stawka opłaty stałej za usługę przesyłową są cenami rocznymi, natomiast pobierane są w 12 równych ratach miesięcznych.

Czy przedsiębiorstwo ciepłownicze może narzucić Odbiorcy wielkość mocy zamówionej?

Czy przedsiębiorstwo ciepłownicze może narzucić Odbiorcy wielkość mocy zamówionej?

To Odbiorca ustala zamówioną moc cieplną, gdyż jej wielkość jest jednym z elementów umowy sprzedaży ciepła i przedsiębiorstwo ciepłownicze nie może narzucić Odbiorcy wielkości mocy zamówionej. Należy jednak pamiętać, iż zamówiona moc cieplna jest to ustalona przez Odbiorcę największa moc cieplna jaka występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami została ograniczona częstotliwość zmian mocy zamówionej. Jest ona wprawdzie ustalana przez odbiorcę, lecz co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym
w umowie tj.:

  1. Jeżeli Odbiorca wystąpi z wnioskiem o zwiększenie zapotrzebowania mocy cieplnej, Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć ten wniosek nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania od Odbiorcy. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie zależne od możliwości pokrycia zwiększonego zapotrzebowania.
  2. Jeżeli Odbiorca zamierza wystąpić z wnioskiem o zmniejszenie zapotrzebowania mocy cieplnej winien złożyć u Dostawcy wniosek w tej sprawie, w terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok umowny (okres pomiędzy 1 września danego roku a 31 sierpnia roku następnego) w którym nastąpi wnioskowane zmniejszenie zapotrzebowania mocy cieplnej. Dostawca zobowiązuje się uwzględnić zmniejszenie zapotrzebowania mocy cieplnej przez Odbiorcę i wprowadzić stosowną zmianę w załączniku do umowy sprzedaży ciepła oraz odpowiednio ograniczyć natężenie przepływu nośnika ciepła z dniem 1 września.

W przypadku nie zgłoszenia przez Odbiorcę wniosku o zmniejszenie zapotrzebowania mocy cieplnej lub nie złożenia go w terminie, dostarczanie ciepła będzie kontynuowane zgodnie z ostatnio uzgodnionymi wielkościami określonymi w załączniku do umowy sprzedaży ciepła.

Jakie składniki cen i stawek opłat winny być zawarte na fakturze za ciepło wystawionej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła?

Jakie składniki cen i stawek opłat winny być zawarte na fakturze za ciepło wystawionej przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła?

Ceny i stawki opłat zawarte na fakturze wystawianej Odbiorcy ciepła stosuje się w oparciu o zatwierdzoną Taryfę dla Ciepła. Nad systemem naliczania opłat nadzór sprawuje Urząd Regulacji Energetyki, który w postępowaniem administracyjnym równoważy interesy przedsiębiorstwa energetycznego i jego klientów chroniąc ich przed nadmiernym wzrostem cen. Nie ma więc mowy o dowolności w kalkulowaniu cen i stawek opłat. Taka sytuacja sprawia, że odbiorcy mają wpływ na wysokość swoich rachunków, ponieważ opłaty są uzależnione od ilości zużytego ciepła.

Ceny i stawki opłat są zróżnicowane dla poszczególnych grup taryfowych, do których zaliczani są odbiorcy odpowiednio do poziomu ponoszonych przez ZPEC Sp. z o.o. kosztów dostarczania do nich ciepła.

 

Taryfa przedsiębiorstwa ciepłowniczego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiera:

  1. ceny za zamówiona moc cieplną - wyrażone w złotych za MW;
  2. ceny ciepła - wyrażone w złotych za GJ;
  3. ceny nośnika ciepła - wody dostarczonej do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych - wyrażone odpowiednio w złotych za metr sześcienny,
  4. stawki opłat stałych za usługi przesyłowe - wyrażone w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej;
  5. stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe - wyrażone w złotych za GJ.

Fakturę za ciepło wystawiana jest na podstawie wielkości zamówionej mocy cieplnej /opłata stała/ oraz od ilości zużytego ciepła w danym miesiącu /opłata zmienna/.